Takeit – giełda transportowa, ładunki, pojazdy

Regulamin

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną jest mowa o:

 • Bazie Danych Usługobiorców – rozumie się przez to zbiór wszystkich danych, w tym danych osobowych, przekazanych Usługodawcy w procesie rejestracji Konta Usługobiorcy, autoryzacji Usługobiorcy oraz korzystania z TakeIt!;
 • Giełdzie transportowej – rozumie się przez to jedną z funkcji systemu TakeIt! umożliwiającą Usługobiorcy zasięgnięcie informacji o wolnych środkach transportu samochodowego oraz orientacyjnych ich trasach przejazdu, a w przypadku Usługobiorcy profesjonalnego także umieszczanie informacji dotyczących wolnych środków transportu samochodowego oraz zaplanowanych trasach ich przejazdu;
 • Koncie Usługobiorcy – rozumie się przez to zbiór zasobów i uprawnień w ramach systemu TakeIt! przypisanych Usługobiorcy, posiadające unikalną nazwę (login) i hasło;
 • Okresie Abonamentowym – rozumie się przez to okres, na który zostało złożone przez Usługobiorcę zlecenie na świadczenie przez Usługodawcę odpłatnych usług
  przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 • Okresie rozliczeniowym – rozumie się przez to okres miesiąca kalendarzowego, za który wystawiana jest przez Usługodawcę faktura VAT z tytułu świadczenia przez Usługodawcę odpłatnych Usług przewidzianych w Regulaminie i zleconych w Umowie; w przypadku, gdy odpłatna usługa jest świadczona przez okres krótszy aniżeli okres miesiąca kalendarzowego, okres rozliczeniowy odpowiada okresowi świadczenia tejże Usługi;
 • Oprogramowanie – rozumie się przez to wszelkie oferowane przez Licencjodawcę oprogramowanie dostępne w ramach platformy TakeIt!, w tym platforma mobilna TakeIt!, systemem filtrowania przychodzących informacji wraz z późniejszymi uaktualnieniami i uzupełnieniami oraz Bazą Danych Usługobiorców, udostępniane przez Licencjodawcę na podstawie Umowy licencyjnej;
 • Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Systemie TakeIt! – rozumie się przez to internetowy serwis informacyjno – usługowy Usługodawcy, znajdujący się pod adresem internetowym https://takeit-transport.com/, obejmujący wszelkie usługi, informacje i dokumenty, o których mowa w Regulaminie oraz załącznikach do niego;
 • Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie Usług w ramach systemu TakeIt!;
 • Umowie licencyjnej – rozumie się przez to umowę, na podstawie której Usługobiorca nabył prawa do korzystania z systemu TakeIt! w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie; Usługobiorca akceptuje Umowę licencyjną podczas rejestracji Konta Usługobiorcy;
 • Usługobiorcy profesjonalnym – rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę prawną – prowadzących działalność gospodarczą w zakresie związanym z transportem lub spedycją, która posiada zarejestrowane konto w systemie TakeIt!;
 • Usługobiorcy zwykłym – rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę lub osobę prawną, o której mowa w pkt 11 powyżej, która jednak nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza w zakresie związanym z transportem lub spedycją;
 • Usługobiorcy – rozumie się przez to Usługobiorcę profesjonalnego lub Usługobiorcę zwykłego, który posiada zarejestrowane konto w systemie TakeIt!;
 • Usługodawcy – rozumie się przez TakeIt LLC z siedzibą w 2120 Carey Ave, Cheyenne, WY 82001, USA, działającą pod numerem EIN 2016-000715014.
 • Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.), które świadczone są przez Usługodawcę w zakresie i w sposób określony w Regulaminie;
 • Usługi odpłatne – rozumie się przez to określone w niniejszym Regulaminie Usługi, za których pobierane jest przez Usługodawcę wynagrodzenie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu;
 • Ustawie – rozumie się przez to ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§ 2.

 • Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.
 • Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w tym:
   • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
   • zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  • warunki zawierania i rozwiązywania Umów;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Postanowienia Regulaminu, uzupełnione postanowieniami Umowy licencyjnej, określają prawa i obowiązki Usługobiorców. W przypadku rozbieżnej między treścią Umowy z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo w zastosowaniu mają postanowienia Umowy oraz innych, ewentualnych indywidualnych uzgodnień stron.
 • Podczas procesu rejestracji Konta Usługobiorcy Usługobiorca obowiązany jest zapoznać się z warunkami świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie, oraz potwierdzić, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej i wyraża na nie zgodę.
 • W celu sprawnego korzystania z systemu TakeIt! i Oprogramowania konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z Chrome oraz Firefox, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz skryptów java).

Rozdział II
Rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
§ 3.

 • Usługodawca świadczy usługi w postaci teleinformatycznej platformy wymiany informacji o wolnych środkach transportu samochodowego, towarach oraz zaplanowanych trasach przejazdu środków transportu samochodowego, na którą składają się Usługi w ramach systemu TakeIt!; szczegółowe zasady i warunki korzystania z systemu TakeIt! określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 • Korzystanie z Usług systemu TakeIt! jest odpłatne. Każdy Usługobiorca jest jednak uprawniony do nieodpłatnego wystawienia na giełdę 5 paczek w miesiącu.

Rozdział III
Zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Płatności.

§ 4.

 • Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zawarcie Umowy licencyjnej i rozpoczęcie korzystania z Usług. Z tą chwilą, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z wszystkich Usług.
 • W przypadku jednak, gdy Usługobiorca zamierza korzystać z Usługi odpłatnej, Usługa odpłatna jest udostępniania Usługobiorcy przez Usługodawcę po uprzednim dokonaniu przez Usługobiorcę płatności za daną Usługę odpłatną w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu; Usługobiorca ma dostęp i może korzystać z danej Usługi odpłatnej przez Okres Abonamentowy, za który dokonał płatności. Nie udostępnienie przez Usługodawcę Usługobiorcy Usługi odpłatnej w przypadku nie dokonania przez Usługobiorcę płatności za nią nie powoduje dla Usługobiorcy powstania żadnych roszczeń wobec Usługodawcy.
 • Dokonanie przez Usługobiorcę wyboru w zakresie tego, czy chce korzystać z Usługi odpłatnej, oraz z której, następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej Usługi w formularzu zlecenia, który dostępny jest w odpowiedniej zakładce systemu TakeIt! Po wysłaniu wypełnionego formularza zlecenia, co odbywa się poprzez kliknięcie ikony „doładuj”, na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy zostanie wysłana faktura VAT, przy czym Usługobiorca poprzez wysłanie formularza zlecenia wyraża swoją zgodę na stosowanie przez Usługodawcę faktur elektronicznych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.). Dniem wystawienia faktury VAT jest dzień jej umieszczenia w profilu Usługobiorcy lub przesłania faktury VAT na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
  Usługodawca udostępni Usługobiorcy Usługę odpłatną w terminie nie późniejszym aniżeli w następnym dniu po dokonaniu płatności abonamentu przez Usługobiorcę. Za dzień płatności uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Usługodawcy.
 • Płatności obsługiwane są przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
 • Usługobiorca może dokonywać płatności wykorzystując kartę kredytową, przelew.
 • Umowa, której przedmiotem będą Usługi odpłatne zawierana jest na czas określony wynikający z wybranego przez Usługobiorcę Okresu abonamentowego. Umowa, której przedmiotem będą inne Usługi aniżeli Usługi odpłatne zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Dopuszcza się możliwość indywidualnego uzgodnienia praw i obowiązków Usługodawcy i Usługobiorcy oraz warunków i zakresu świadczenia przez Usługodawcę Usług.

§ 5.

 • Z tytułu udostępnienia Usług odpłatnych Usługobiorca jest obowiązany uiszczać na rzecz Usługodawcy wynagrodzenie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i wybranym przez siebie wariantem abonamentu.
 • Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę wariantem abonamentu jest niepodzielna. Zwrot wynagrodzenia (abonamentu) możliwy jest zatem tylko w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 6.

 • W przypadku Umów zawartych na czas określony, żadna ze Stron nie może jej wypowiedzieć przed upływem okresu, na który została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
 • Usługodawca jest uprawniony do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Umowy zawartej na czas określony w przypadku, gdy:
  • Usługobiorca nie dokonuje płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zlecenia, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
  • Usługobiorca dopuszcza się uchybień lub naruszenia obowiązków lub zakazów wskazanych w § 2 ust. 12 oraz § 6 ust. 4 załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz w punkcie V ppkt 6 załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu;
  • w przypadku braku zapłaty przez Usługobiorcę pełnej kwoty abonamentu za dwa okresy rozliczeniowe.
 • Usługobiorca ma prawo wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jeżeli nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, przy czym oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia Usługobiorca powinien złożyć, pod rygorem bezskuteczności, w terminie 30 dni od dnia opublikowania zmian w Regulaminie na stronie www. Usługodawcy lub otrzymania powiadomienia od Usługodawcy o zmianie Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sytuacji określonej w niniejszym postanowieniu staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia Usługodawcy.
 • Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jeżeli Usługobiorca nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie. Z uprawnienia tego Usługodawca może skorzystać w terminie 21 dni roboczych od dnia powiadomienia Usługodawcy przez Usługobiorcę o braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w sytuacji określonej w niniejszym postanowieniu staje się skuteczne z chwilą jego doręczenia Usługobiorcy.
 • W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. b) oraz ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, po uprzednim podaniu przez Usługobiorcę numeru rachunku bankowego, Usługodawca zwróci Usługobiorcy kwotę zapłaconego a niewykorzystanego abonamentu, przy czym kwota podlegająca zwrotowi obliczona zostanie proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do końca wykupionego przez Usługobiorcę abonamentu (podstawą do wyliczenia kwoty podlegającej zwrotowi jest kwota abonamentu wybranego przez Usługobiorcę bez pomniejszenia jej o udzielone Usługobiorcy promocje lub rabaty);
 • Usługobiorca jak i Usługodawca są uprawnieni do wypowiedzenia Umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie Umowy przez Usługobiorcę lub Usługodawcę wymaga złożenia oświadczenia w tym przedmiocie w formie pisemnej lub elektronicznej. Usługobiorca oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winien złożyć na adresy Usługodawcy wskazane w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu, a Usługodawca na adres podany przez Usługobiorcę przy zakładaniu konta.

Rozdział IV
Procedura reklamacyjna
§ 7.

 • Usługobiorca może złożyć reklamację w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału.
 • Reklamacja powinna być złożona:
  • w formie pisemnej; w tym przypadku reklamacja powinna być wysłana na adres Usługodawcy wskazany w § 1 pkt 14 niniejszego Regulaminu; lub
  • drogą elektroniczną na adres office@takeit-transport.com.
 • Każda reklamacja powinna zawierać:
  • imię oraz nazwisko albo firmę oraz adres zamieszkania albo siedziby Usługobiorcy,
  • określenie przedmiotu reklamacji,
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających zgłaszaną reklamację, w tym datę lub okres wystąpienia zdarzenia będącego podstawą zgłaszanej reklamacji,
  • wskazanie osoby składającej reklamację.
 • Zaleca się korzystanie z wzoru formularza reklamacji znajdującego się w zakładce w reklamacja.
 • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treść zgłoszonej reklamacji.
 • W przypadku, gdy zgłoszona reklamacja nie spełnia wymagań określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu lub gdy dla jej rozpatrzenia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę dalszych informacji, Usługodawca wezwie Usługobiorcę do usunięcia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia wyznaczając w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin. Wezwanie do usunięcia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji Usługodawca kieruje do Usługobiorcy w takiej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja. Termin 14 dniowy do usunięcia braków lub podania dalszych niezbędnych informacji do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia, odpowiednio, doręczenia wezwania do Usługobiorcy (w przypadku wysłania wezwania w formie pisemnej) lub wysłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy (w przypadku wysłania wezwania w formie elektronicznej).Odpowiedzi na wezwanie Usługobiorca może dokonać w jednej z form, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku posłużenia się przez Usługobiorcę formą pisemną, odpowiedź na wezwanie Usługodawcy uważa się za złożoną w terminie w przypadku, gdy pismo Usługobiorcy zawierające odpowiedź na wezwanie Usługodawcy zostanie wysłane w tym terminie przesyłką poleconą lub kurierską.
 • W wezwaniu do uzupełnieniu braków reklamacji lub podania dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia Usługodawca poucza Usługobiorcę, że bezskuteczny upływ 14 dniowego terminu do uzupełniania braków lub przedstawienia dalszych informacji spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia.
 • Bezskuteczny upływ terminu do uzupełnienia braków reklamacji lub przedstawienia dalszych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. O pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia Usługodawca powiadamia Usługobiorcę w drodze elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy).
 • Usługodawca jest obowiązany rozpatrzeć reklamację w terminie 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Powyższy termin ulega zawieszeniu w przypadku, o którym mowa w ust. 6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu terminu do rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz, opinii, badań lub postępowań; o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia reklamacji, oraz jego przyczynie, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
 • O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca informuje Usługobiorcę w takiej formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 • W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z treścią rozpatrzonej reklamacji, przysługuje mu prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy winien być wniesiony do Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługobiorcę odpowiedzi na reklamację. Do wniosku o ponowne rozparzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące reklamacji.
 • Poza sytuacją określoną w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, Usługodawca pozostawia zgłoszoną reklamację bez rozpatrzenia w następujących przypadkach:
  • zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia podstawy stanowiącej zgłoszenie reklamacji,
  • zgłoszona reklamacja dotyczy takiego samego zdarzenia, które stanowiło już przedmiot reklamacji rozpatrzonej przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem,
  • reklamacja nie będzie zawierała informacji pozwalających zidentyfikować Usługobiorcy ją wnoszącego,
  • reklamacja zostanie złożona przez podmiot nie będący Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu,
  • zawiera obraźliwie lub powszechnie uznawane za wulgarne treści.
   O pozostawieniu reklamacji bez rozpatrzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego pod lit. c), Usługodawca zawiadamia Usługobiorcę podając zarazem przyczynę pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

Rozdział V
Odpowiedzialność Usługodawcy

§ 8.

 • W związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usług, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Ustawie z zastrzeżeniem jednak postanowień określonych w niniejszy rozdziale
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 • prawdziwość lub treść danych lub informacji przedstawianych przez Usługobiorcę w procesie autoryzacji Usługobiorcy lub zmian danych Usługobiorcy;
 • b) prawdziwość lub treść danych lub informacji przedstawianych przez Usługobiorcę podczas lub w związku z korzystaniem z poszczególnych Usług;
 • zawarcie, nie zawarcie albo niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę jakiejkolwiek umowy zawartej z innym Usługobiorcą lub osobą trzecią podczas lub w związku z korzystaniem z Usług;
 • działania Usługobiorców lub osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu,
 • uchylenia bądź powstrzymania się od udzielenia autoryzacji,
 • usunięcie lub zablokowanie Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Usługobiorcy, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Usługobiorców,
 • utratę lub uszkodzenie danych Usługobiorcy znajdujących się na serwerze Usługodawcy,
 • usunięcie z systemu TakeIt! ofert lub propozycji składanych przez Usługobiorcę lub brak aktualności takich ofert lub propozycji, bądź też za ich umieszczenie w systemie TakeIt! przez osoby, które uzyskały w sposób nielegalny dostęp do Konta Usługobiorcy.
 • Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności:
  • w przypadku awarii Oprogramowania lub systemu TakeIt! wynikłych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  • okresowych przerw w działaniu Oprogramowania lub systemu TakeIt! (lub poszczególnych Usług) wynikających lub związanych z koniecznością dokonania przeglądów, napraw, serwisów technicznych lub konserwacyjnych; w każdym przypadku przed okresową przerwą Usługodawca zawiadomi o tym Usługobiorcę podając czas przerwy oraz jej przyczynę.
 • Usługodawca w celu ustalenia ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Oprogramowania lub systemu TakeIt! oraz w celu przywrócenia prawidłowego ich działania jest uprawniony do:
  • ingerowania w strukturę Konta,
  • dokonywania zmian w technicznym aspekcie Konta,
  • c) oddziaływania w inny sposób na stronę techniczną Konta.

  Za szkody powstałe podczas lub w związku z wykonywaniem czynności, o których mowa w niniejszym ustępie Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.

 • Usługodawca jest także uprawniony do usunięcia lub zablokowania Konta albo dostępu do części lub całości Usług wobec każdego Usługobiorcy, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu lub dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Usługobiorców. Szczegółowe zasady usunięcia lub zablokowania Konta określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • § 9.

  W przypadku powstania między Usługobiorcami lub między Usługobiorcą i osobą trzecią sporu w związku z zawarciem, nie zawarciem albo niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługobiorcę jakiejkolwiek umowy zawartej z innym Usługobiorcą lub osobą trzecią, podczas lub w związku z korzystaniem z Usług, Usługodawca będzie współpracował ze stroną lub stronami takiego sporu w celu jego polubownego zakończenia oraz udostępni, na wniosek Usługobiorcy, o ile nie będzie to naruszać przepisów prawa, wszelkie dane oraz dokumenty dotyczące podmiotów transakcji i samej transakcji.

  Rozdział VI
  Ochrona praw autorskich. Dane osobowe
  § 10.

  • Wszelkie prawa autorskie, prawa zależne oraz prawa pokrewne do Oprogramowania oraz systemu TakeIt! przysługują Usługodawcy.
  • Zawarcie Umowy licencyjnej nie powoduje przejścia na Usługobiorcę praw autorskich, zależnych lub praw pokrewnych, a uprawnia jedynie Usługobiorcę do korzystania z Oprogramowania za zasadach i warunkach określonych w Umowie licencyjnej.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość, a Usługobiorca wyraża swoją nieodwołalną zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę oznaczenia firmy, nazwy handlowej, w tym logo Usługobiorcy w celach marketingowych lub promocyjnych Usługodawcy. Wykorzystanie w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczenia firmy, nazwy handlowej, w tym logo Usługobiorcy może polegać w szczególności na wprowadzaniu ich do pamięci komputera, udostępnianie i wykorzystywanie na stronach WWW Usługodawcy oraz wykorzystywania w jakichkolwiek innych materiałach reklamowych lub promocyjnych Usługodawcy, niezależnie od formy i sposobu publikacji reklamy lub podjętych działań promocyjnych.
  • Usługobiorca wyraża także swoją zgodę na przesyłanie mu przez Usługodawcę informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy. Zgodę tę Usługobiorca może cofnąć składając Usługodawcy oświadczenie w tym przedmiocie w każdym czasie.
  • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) jest Usługodawca, którego adres jego siedziby określony został w § 1 pkt 14 niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są zgodnie z prawem oraz w celu zawarcia i realizacji Umowy przez Usługodawcę z Usługobiorcą lub podjęcia rokowań oraz w celu zawarcia umów bezpośrednio między Usługobiorcami. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, a każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Zasady przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

  Rozdział VII
  Postanowienia końcowe

  § 11.

  • Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią:
  • Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią integralną jego część.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przy czym świadczenie przez Usługodawcę Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikłe lub związane z niniejszym Regulaminem lub Umową zawartą przez Usługodawcę z Usługobiorcą rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zawartej przez Usługodawcę z Usługobiorcą, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia, odpowiednio, właściwego organu administracji lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują swoją moc i skuteczność. Postanowienia uznane za nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z przepisem zdania poprzedzającego, zostaną zastąpione innymi, które wywoływać będą skutki prawne zapewniające możliwie zbliżoną do pierwotnych treść oraz sens.
  • Regulamin oraz załączniki do niego publikowane są na stronie www Usługodawcy w zakładce regulamin . Każdy może pobrać treść tych dokumentów, odtwarzać i przechowywać je.
  • Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu (lub poszczególnych załączników do niego). Zmiany te wchodzą w życie z upływem 30 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie https://takeit-transport.com. Usługodawcy i powiadomienia Usługobiorcy o fakcie zmiany i jej treści, z zastrzeżeniem ust. 7 zdanie ostatnie niniejszego paragrafu.
  • W razie, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Bezskuteczny upływ tego terminu uważa się za zgodę na zmienioną treść Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu (lub jego nowej treści) Usługobiorca może skorzystać z uprawnienia określonego w § 6 ust. 3 Regulaminu, a Usługodawca z uprawnienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu. Do chwili upływu terminu do złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o braku zgody na zmienioną treść Regulaminu, a w przypadku złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o braku zgody na zmianę Regulaminu – do chwili upływu 21 dniowego terminu do skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia do wypowiedzenia Umowy w trybie, o którym mowa w § 6 ust. 4, postanowienia Regulaminu obowiązują w brzmieniu dotychczasowym.